ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                                          วิสัยทัศน์  ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มกราคม 2563


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

      ที่ตั้ง

               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านโพธิ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๑  หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 

               เนื้อที่

               ตำบลดอนทรายมีเนื้อที่ประมาณ  ๑๑.๗๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๗,๓๕๖  ไร่

               ภูมิประเทศ

               พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองส่งน้ำเล็ก ๆ  ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยกรมชลประทาน  เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค

                   อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อ   เขตอำเภอเมือง            จังหวัดฉะเชิงเทรา

                             ทิศใต้             ติดต่อ   เขตตำบลสิบเอ็ดศอก      อำเภอบ้านโพธิ์

                              ทิศตะวันออก    ติดต่อ   เขตตำบลคลองขุด         อำเภอบ้านโพธิ์

                             ทิศตะวันตก      ติดต่อ   เขตตำบลหนองบัว         อำเภอบ้านโพธิ์

               จำนวนหมู่บ้าน 

               มี  ๔ หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้าน  โดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น ๔  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

บ้านทางหลวง

๓๖๑

๔๒๒

๗๘๓

๑๙๐

นายชำนาญ     ศรีเจริญ

บ้านดอนสะแก

๕๗๖

๖๒๑

๑,๑๙๗

๓๑๖

นายบรรลือ     กลับจิตร

บ้านดอนทราย

๓๒๓

๓๖๒

๖๘๕

๑๖๘

นายชนะ        เมียงอารมณ์

บ้านทด

๑๐๔

๑๑๘

๒๒๒

๕๕

นายรุ่งธรรม  โสมนัส

รวม

๑,๓๖๔

๑,๕๒๓

๒,๘๘๗

๗๒๙

 

         

               ประชากรทั้งสิ้น  ๒,๘๘๗  คน  แยกเป็นชาย  ๑,๓๖๔  คน  หญิง  ๑,๕๒๓  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๔๕  คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ : สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง)

 

 

 


 
นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.168.111.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 434,320

            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342  Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.