ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 

 

ที่ตั้ง

      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 40/1  หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ประมาณ 10 กิโลเมตร

อาณาเขต

      ทิศเหนือ          ติดต่อ   เขตอำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

      ทิศใต้             ติดต่อ   เขตตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์

     ทิศตะวันออก     ติดต่อ   เขตตำบลคลองขุด  อำเภอบ้านโพธิ์

    ทิศตะวันตก ติดต่อ   เขตตำบลหนองบัว   อำเภอบ้านโพธิ์

เนื้อที่

     ตำบลดอนทรายมีเนื้อที่ประมาณ  11.76  ตารางกิโลเมตร  หรือ  7,356  ไร่              

ลักษณะภูมิประเทศ

      พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งน้ำเล็กๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยกรมชลประทาน เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค

ลักษณะภูมิอากาศ

      อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว อิทธิพลของลมนี้จะทำให้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ซึ่งทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป แบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35-38 องศาเซลเซียส

     ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำ พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ทาให้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและตกหนักบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,000 - 1,200 มิลลิเมตร

     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่านทาให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิอากาศต่าสุดเฉลี่ย 18 - 21 องศาเซลเซียส

ลักษณะของดิน

    จากข้อมูลกลุ่มชุดดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการจัดหมวดหมู่ดินตามลักษณะและสมบัติดินจากปัจจัยการเกิดและการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ตำบลดอนทรายเป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว

 

เขตการปกครอง

          ตำบลดอนทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำ

ตำแหน่ง

1

บ้านทางหลวง

นายชำนาญ    ศรีเจริญ

กำนันตำบลดอนทราย

2

บ้านดอนสะแก

นางสมบูรณ์    สุขโขใจ

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านดอนทราย

นายพิเชษฐ์   ฉ่ำสวัสดิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านทด

นายรุ่งธรรม  โสมนัส

ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

         มีประชากรทั้งสิ้น 3,077 คน แยกเป็นชาย 1,455 คน เป็นหญิง 1,622 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,101 ครัวเรือน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวน

หลังคาเรือน

พื้นที่(ไร่)

ชาย

หญิง

1

บ้านทางหลวง

411

474

885

264

2,645

2

บ้านดอนสะแก

583

669

1,252

515

931

3

บ้านดอนทราย

352

357

709

228

2,120

4

บ้านทด

109

122

231

94

1,660

 

รวม

1,455

1,622

3,077

1,101

7,356

(ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2563)

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,053

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.