ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

ระบบเศรษฐกิจ

          1) การเกษตร

                   ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพรับราชการ และค้าขาย               

          2) การประมง

                   การประมงในตำบลดอนทราย ส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงปลา ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำให้ชาวตำบลดอนทราย มีรายได้และบริโภคในครัวเรือน     

          3) การปศุสัตว์

                   ปศุสัตว์ หมายถึง สัตว์เศรษฐกิจที่มนุษย์นำมาเลี้ยง เพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น เพื่อใช้งาน และเป็นอาหาร เป็นต้น สัตว์เศรษฐกิจมีทั้งสัตว์สี่เท้า เช่น โค กระบือ ม้า แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน ไก่งวง เป็นต้น

                   การเลี้ยงสัตว์นับว่า เป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งของเกษตรกร สามารถเลี้ยงเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นอาชีพหลัก หรือเลี้ยงจำนวนไม่มาก เพื่อเป็น อาชีพเสริมก็ได้ การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายนั้น เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน         

          4) การบริการ

                   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายไม่มีธุรกิจการบริการ  

          5) การท่องเที่ยว 

                   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ 

          6) อุตสาหกรรม

                    ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

                1) บริษัท ดั๊กคิง จำกัด  

                ที่ตั้ง 49/3 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

                2) บริษัท แชร์แมคเกอร์ จำกัด               

                ที่ตั้ง 111 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

                3) บริษัท เอส วี เอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

                ที่ตั้ง 54 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

                4) บริษัท อาซาฮีเทค ไทยแลนด์ จำกัด 

                ที่ตั้ง 1/4 หมุ่ 4 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

                5) บริษัท โรยัล เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด

                ที่ตั้ง 35 หมู่ 4 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

          7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ได้แก่ ร้านค้าทั่วไป  จำนวน  21  แห่ง

         หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

          สถานีบริการน้ำมัน /LPG  จำนวน  3  แห่ง ได้แก่

                1. หจก. ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ

                2.บริษัท PT357 แจ่มไพบูลย์ จำกัด

                3. บริษัท 3 ณัฐ LPG

          บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 11 แห่ง

                1. บริษัท สยามเคเอสพรีซิซั่น จำกัด  ที่อยู่ 113 หมู่ 2 ต.ดอนทราย

                2. หจก.เรียมซัพพลาย  ที่อยุ่ 17/3 หมู่ 3 ต.ดอนทราย

                3. บริษัท กิมเฮงแบตเตอร์รี่ แฮร์บัส  ที่อยู่ 7/1 หมู่ 2 ต.ดอนทราย

                4. บริษัท วรรัตน์ยนต์ จำกัด ที่อยู่ 117/1 หมู่ 2 ต.ดอนทราย

                5. บริษัท ชลประทาน คอนกรีต จำกัด ที่อยู่ 110 หมุ่ 2 ต.ดอนทราย

                6. บริษัท วาวา จำกัด ที่อยู่ 40/3 หมู่ 2 ต.ดอนทราย

               7. บริษัท แอคคอนกรีต จำกัด ที่อยู่ 35/9 หมู่ 2 ต.ดอนทราย

               10.บริษัท มิสเตอร์เอ็นไวรอน จำกัด ที่อยู่ 61/9 หมู่ 2 ต.ดอนทราย

              11. หจก. สมทวีทรัพย์กลการ ที่อยู่ 7/9  หมู่ 3 ต.ดอนทราย

       กลุ่มอาชีพ

            1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย

            2. กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย

            3. กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 3 (กลุ่ม 1) ตำบลดอนทราย

            4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ หมู่ที่ 3 (กลุ่มที่ 2) ตำบลดอนทราย

            5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ หมู่ที่ 4 (กลุ่มที่ 1) ตำบลดอนทราย

            6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ หมู่ที่ 4 (กลุ่ม 2) ตำบลดอนทราย

          8) แรงงาน

                   แรงงานส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เป็นแรงงานด้านการเกษตร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงโค สุกร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพรับราชการและค้าขาย

 

 

 

 

 

 

       

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,346

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.