ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                                          วิสัยทัศน์  ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 10 ธันวาคม 2562


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

พันธกิจ

          พันธกิจที่ ๑  จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

          พันธกิจที่ ๒  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายให้พร้อมเป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปราศจากมลภาวะ

          พันธกิจที่ ๓  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส  มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน  โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

          พันธกิจที่ ๔  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

          พันธกิจที่    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

          พันธกิจที่ ๖  พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีจิตสำนึก  มีศักยภาพในการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

          พันธกิจที่    ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมืองและผู้นำท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีคุณภาพ  คุณธรรม  โปร่งใส  และยุติธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ

          พันธกิจที่    ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น

          พันธกิจที่ ๙  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน

 

เอกสารประกอบ

 
นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.205.60.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 399,552

            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342  Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.