องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมลดโลกร้อน        วันที่ 16 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมลดโลกร้อน ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การบริหารจัดการขยะ การลดและคัดแยกขยะ 3 Rs สาธิตวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง การจัดการพื้นที่สีเขียว แจกกล้าไม้ลดโลกร้อน ได้แก่ ต้นพยุง พะยอม ยางนา ประดู่ หูกระจง มะขาม ทองอุไร แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ด้อยโอกาสและขาดการดูแลตำบลดอนทราย  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายร่วมกับโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย
กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 7 เมษายน 2563  อบต.ดอนทราย จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  วันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อให้บุคลากร ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  และวิธีการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง
 กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 17 มกราคม 2563  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ทำความดี "ร่วมกันทำความสะอาด วัดดอนทราย"
 กิจกรรม รณรงค์การคัดแยกขยะ วันที่ 15 มกราคม 2563
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล วันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.ดอนทราย
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมกับ ประชาชนและเยาวชน ตำบลดอนทราย   
งานกฐินวัดดอนทราย ประจำปี 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562
กิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 625,302

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แบบสอบถาม
                     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.