ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 22 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ดำเนินการซ่อมแซมบ้านนางใย ถนอมสุข ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ)
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เรียกประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายทุกส่วน เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการดำเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การ พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2564 ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีนายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต. และจิตอาสา โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ลอกกำจัดวัชพืช ป้องกันการตื้นเขินของสระประปา ณ บริเวณสระประปาหมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรม  “จิตอาสาต้านภัยแล้ง” ในครั้งนี้
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย นายพิเชษฐ์ ฉ่ำสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ สมาชิกสภา อบต.ดอนทราย และพนักงานส่วนตำบลดอนทราย ลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่โรงเรียนวัดดอนทราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล  ลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)   ในพื้นที่ บริษัทดั๊กคิง จำกัด, บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โรยัล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  และพื้นที่สุ่มเสี่ยงตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย นายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ผู้นำชุมชน และกลุ่มตัวแทนชาวตำบลดอนทราย ร่วมรับชมการกล่าวเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolreance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต  
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ด้อยโอกาสและขาดการดูแลตำบลดอนทราย  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายร่วมกับโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย
กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 7 เมษายน 2563  อบต.ดอนทราย จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  วันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อให้บุคลากร ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  และวิธีการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง
 กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 17 มกราคม 2563  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ทำความดี "ร่วมกันทำความสะอาด วัดดอนทราย"

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,203

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.