ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ITA ปี 2563 

ITA ปี 2563
ลิงค์  
 ITA อบต.ดอนทราย
 01โครงสร้าง
  01โครงสร้างหน่วยงาน
 02ข้อมูลผู้บริหาร
  02 ข้อมูลผู้บริหาร
 03อำนาจหน้าที่
  03 อำนาจหน้าที่
 04แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  04แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 05ข้อมูลการติดต่อ
  05ข้อมูลการติดต่อ
 06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  06กฎหมาย/ระเบียบ /ข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
  06กฎ ระเบียบ ประกาศ กระทรวง
 07ข่าวประชาสัมพันธ์
  07ข่าวประชาสัมพันธ์
  07ข่าวประชาสัมพันธ์
 08Q&A
  08 ถาม-ตอบ
  08 ถาม-ตอบ
  08 กระดานสนทนา
  08 Facebook อบต.ดอนทราย
  08 E Mail อบต.ดอนทราย
 09 Social Network
  09 Facebook (แบรนเนอร์ Facebook ด้านล่างหน้าเวป อบต.)
 010แผนดำเนินงานประจำปี
  010 แผนการดำเนินงาน
 011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เ
  011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  012ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี(พ.ศ.2562)
  012รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2562)
 013คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  013คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  014คู่มือสำหรับประชาชน
  014ขั้นตอนการติดต่อราชการ(การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร)
  014ขั้นตอนการติดต่อราชการ(การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน)
  014ขั้นตอนการติดต่อราชการ(การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร)
  014ขั้นตอนการติดต่อราชการ(การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน)
  014ขั้นตอนการติดต่อราชการ(การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค)
  014ขั้นตอนการติดต่อราชการ(การให้บริการข้อมูลข่าวสาร)
  014ขั้นตอนการติดต่อราชการ(การขออนุญาตก่อสร้าง)
  014ขั้นตอนการติดต่อราชการ(การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)
 015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  015 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  016รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (พ.ศ.2562)
 017 E-Service
  017 บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  018แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบปะมาณ 2563
  018ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
 019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร
  019รายงานการรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
 020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  020รายงานการตรวจสอบการเงินของงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
  020งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  021แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนพัสดุ
 022ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด
  022 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดื
  023ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลางงานก่อสร้าง)รายเดือน
  023รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
 024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจ
  024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (พ.ศ.2562)
 025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 026การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  029ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  030ร้องเรียน/ร้องทุกข์(แบบคำร้องทุกข์)
  030ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ทางอีเมล์)
 031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  031สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  032แบบสำรวจความคิดเห็น (แถบเมนูแบบสำรวจความคิด บริเวณด้านบนขวาของเวปไซต์ อบต.)
  032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ทางอีเมล์)
  032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ทางกระดานสนทนา)
 033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  033โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 16 มีนาคม 2563
 034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ที่แสดงให้เห็นถึงการ
  035 การดำเนินการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA2563)
  035ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  035 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าร
 036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
  037มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
  037ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม /มาตรการป้องกันรับสินบน/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  037 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  038ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ /ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  038 กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 17 มกราคม 2563 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ทำความดี "ร่วมกันทำความสะอาด วัดดอนทราย"
 039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนป้องกันการทุจริต (2561 - 2564)
 040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริ
  040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
 041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยง
  042รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  042 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ/ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร
  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.254.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 607,590

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.