ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติและตราสัญลักษณ์
โครงสร้างองค์กร
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
คู่มือการปฏิบัติงานของอบต.
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
งานกิจการสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การพิจารณาทบทวน ปรังปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อบัญญัติ
งานการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ราคากลางงานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาต่างๆ
ข้อมูลสัญญาโครงการต่างๆ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-Bidding
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
รายงาน สขร.1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
งานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
งานป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562
มาตรการการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน /ร้องทุกข์
ส่งอิเมล์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการการทุจริต
ITA อบต.ดอนทราย
ITA ปี 2564
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ด้านดนตรีไทย
ด้านหมอชาวบ้าน
ด้านนวดแผนไทย
ด้านการจักรสาน
ด้านขนมไทย
ด้านพิธีการทางศาสนา (พราหมณ์)
ด้านแทงหยวกกล้วย
แผนพับ
แผนพับรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
แผ่นผับประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะในชุมชน
สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
กฎหมาย/ระเบียบ /ข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวง
หนังสือราชการ สถ.
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอนการจัดดำเนินการจัดเก็บภาษี
พระราชบัญข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564
กฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายกระจายอำนาจ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
รายงานผลผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,205

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
แบบสอบถาม
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.