ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารบุคคล


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติและตราสัญลักษณ์
โครงสร้างองค์กร
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนสำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
คู่มือการปฏิบัติงานของอบต.
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
งานกิจการสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ราคากลางงานก่อสร้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาต่างๆ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
งานสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
งานบริหารบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน /ร้องทุกข์
ส่งอิเมล์
ITA อบต.ดอนทราย
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนพับรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
แผ่นผับประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะในชุมชน
สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ด้านดนตรีไทย
ด้านหมอชาวบ้าน
ด้านนวดแผนไทย
ด้านการจักรสาน
ด้านขนมไทย
ด้านพิธีการทางศาสนา (พราหมณ์)
ด้านแทงหยวกกล้วย
แผนพับ
กฎหมาย/ระเบียบ /ข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวง
หนังสือราชการ สถ.
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
เว็บไซต์บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Link กระทรวง
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
                        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.