“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

โครงการก่อสร้างที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย หลังใหม่ ปีงบประมาณ 2563

Share on Line
Share on Pinterest