“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาดตาทา ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย ปี 2564

Share on Line
Share on Pinterest