“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม จากมูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พักคอย ดอนทรายร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังเก่า) ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ขอขอบพระคุณมูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Share on Line
Share on Pinterest