“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คุณสมบัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

โดยนำเอกสารหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.ใบรับรองแพทย์/ใบแพทย์ผู้ตรวจ (Home Isolstion) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ระบุติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4.คำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ในวันเวลาราชการ โทร. 038-583342


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest