“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080832/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 94 ครัวเรือน

Share on Line
Share on Pinterest