“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

Share on Line
Share on Pinterest