“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย จะดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 -1 กันยายน 2506 รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนทราย โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564 และตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนทราย โทร. 038-583342

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ – องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

Share on Line
Share on Pinterest