“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ได้ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส.ถ./ผ.ถ. 1/5 โดยประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อ เพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักทะเบียนอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Share on Line
Share on Pinterest