“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

                   สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล หรือราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ๑๐ งาน ดังนี้
      
      ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานเจ้าหน้าที่
  • งานแผนงานและงบประมาณ
  • งานกฏหมายและคดี
  • งานสวัสดิการสังคม
  • งานประชาสัมพันธ์

      ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • งานทะเบียนราษฎร


      ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • งานรักษาความสงบ
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • งานธุรการ
Share on Line
Share on Pinterest