“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

               กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผังเมืองและโยธา งานสาธารณูปโภค งานสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านด้านวิศวกรรมเครื่องกล การควบคุม การ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย งาน ดังนี้
      
      ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานวิศวกรรม
  • งานผังเมือง

      ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสาธารณูปโภค
  • งานสวนสาธารณะ
  • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

      ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
Share on Line
Share on Pinterest