“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

         จำนวนพื้นที่ – ประชากร 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนพื้นที่

จำนวนประชากร

เฉลี่ยคน/

ตร.กม.

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ไร่

 ตร.กม.

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านมาบโป่ง

๒,๗๓๘

๔.๓๘๑

๔๒๙

๔๑๒

๔๖๑

๘๗๓

๑๙๕.๑๖

นายสุชาติ  ศิริรัตน์

บ้านหนองแช่แว่น

๒,๕๖๐

๔.๐๙๖

๓๘๘

๓๒๕

๓๖๔

๖๘๙

๑๗๑.๖๓

นางบุษบา  สัญญาณยุทธ

บ้านท้ายเซิด

๒,๑๓๐

๓.๔๐๘

๓๖๖

๓๙๔

๔๑๐

๘๐๔

๒๒๓.๓๐

นางสุภาวิดา  จันทรา

บ้านหนองกระดี่

๒,๒๖๗

๓.๖๒๗

๑๗๙

๒๗๒

๒๙๖

๕๖๘

๑๔๕.๘๕

นายประดิษฐ์  รื่นรมย์

บ้านหนองกระทุ่มนอก

๓,๑๑๔

๔.๙๘๒

๙๐

๑๕๘

๑๕๐

๓๐๘

๖๐.๘๒

น.ส.จันทราวรรณ  บุญสุวรรณ

บ้านหนองนกฮูก

๑,๕๒๔

๒.๔๓๘

๘๗๙

๕๙๐

๖๕๓

๑,๒๔๓

๕๐๘.๒๐

นายอุดม  สืบญาติ

บ้านอ้อมแก้ว

๑,๖๔๓

๒.๖๒๙

๒๕๒

๒๖๙

๓๐๔

๕๗๓

๒๑๕.๖๗

นายอรุณ  รุ่งเรือง

๑๐

บ้านป่า

๙๘๐

๑.๕๖๘

๑๒๘

๒๔๗

๒๒๑

๔๖๘

๒๘๔.๔๔

นายศุภชัย  แซ่เตียว

 

รวม

๑๖,๙๕๖

๒๗.๑๒๙

๒,๔๑๑

๒,๖๖๗

๒,๘๕๙

๕,๕๒๖

๑๙๙.๑๖

 

                   

ที่มาข้อมูล :  จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อำเภอพานทอง  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

Share on Line
Share on Pinterest