“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080832/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 94 ครัวเรือน ( ดู 57 ครั้ง )

27 ก.ย. 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุพล สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย พร้อมด้วยนายจิรัฎ ทองสุวรรณ์ (ส.ส.ซัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 และทีมงาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนทราย ได้ออกมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนันสนุนจากท่าน ส.ส. และถุงยังชีพที่ใช้งบของ อบต. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ถูกกักตัว ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้นายกฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ถูกกักตัวไม่ออกนอกเคหสถาน จนกว่าจะครบกำหนดเวลากักตัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และขอขอบคุณท่าน ส.ส ที่ให้การสนับสนุนถุงยังชีพในครั้งนี้ ( ดู 149 ครั้ง )

3 ส.ค. 2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสุพล สุขโขใจ นายก อบต.ดอนทราย พร้อมด้วย สมาชิกสภาหมู่ 2 หมู่ 4 เจ้าหน้าที่ อบต. ได้ออกมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากอีอีซี และพลังสตรี อีอีซีฉะเชิงเทรา จำนวน 20 ถุง และบริษัท INTER EXPRESS LOGISTICS สนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่มีคำสั่งให้กักตัว ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค จำนวน 42 ราย ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ที่มีคำสั่งกักตัว ห้ามออกนอกเคหสถาน จนกว่าจะครบกำหนดเวลากักตัวตามคำสั่งฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และประชาชนที่กักตัวได้ขอบคุณอีอีซี และพลังสตรี อีอีซีฉะเชิงเทรา และบริษัท INTER EXPRESS LOGISTICS ที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ( ดู 297 ครั้ง )

27 ก.ค. 2564

Share on Line
Share on Pinterest