“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

รอลิงก์

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

รอลิงก์

O3 อำนาจหน้าที่   
 

รอลิงก์

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

รอลิงก์

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

รอลิงก์

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รอลิงก์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

รอลิงก์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

รอลิงก์

O9 Social Network
 

รอลิงก์

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

รอลิงก์

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

รอลิงก์

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

รอลิงก์

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

รอลิงก์

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

รอลิงก์

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

รอลิงก์

O17 E-Service
  รอลิงก์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รอลิงก์
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รอลิงก์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

รอลิงก์

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

รอลิงก์

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

รอลิงก์

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

รอลิงก์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รอลิงก์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รอลิงก์
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

รอลิงก์

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  รอลิงก์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

รอลิงก์

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  รอลิงก์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รอลิงก์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รอลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  รอลิงก์
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รอลิงก์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รอลิงก์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รอลิงก์
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รอลิงก์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รอลิงก์
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  รอลิงก์
Share on Line
Share on Pinterest