“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

thumbs
นายสุนทร สุขโขใจ
ประธานสภา
thumbs
นายหล่อ เสาวิจิตร์
รองประธานสภา
thumbs
นายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย
เลขานุการสภา
thumbs
นายวรพจน์ หนูน้อย
สมาชิกสภา หมู่ 1
thumbs
นายถาวร บ้านหลี
สมาชิกสภา หมู่ 2
thumbs
นายมานะ โมกขศักดิ์
สมาชิกสภา หมู่ 3
thumbs
นายสมควร เอี่ยมทับน้อย
สมาชิกสภา หมู่ 3
thumbs
นายวัลลภ นัดพบสุข
สมาชิกสภา หมู่ 4
    person_upload/backend/groupphoto18_19.jpg person_upload/backend/groupphoto18_20.jpg
Share on Line
Share on Pinterest