“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

thumbs
นายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย
ปลัด อบต.ดอนทราย
thumbs
จ่าเอกพสุรัช วัฒนศิริ
รองปลัด อบต.ดอนทราย
thumbs
นางดวงรัตน์ นิลนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางกันตา โพธิ์ย้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางจริยา ตันฮะเส็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นางสาวสมพร อุปถัมภ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
thumbs
จ่าเอกสุรัช วัฒนศิริ
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
    person_upload/backend/groupphoto19_23.jpg person_upload/backend/groupphoto19_24.jpg
Share on Line
Share on Pinterest