“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

thumbs
นายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย
ปลัด อบต.ดอนทราย
thumbs
จ่าเอกพสุรัช วัฒนศิริ
รองปลัด อบต.ดอนทราย
thumbs
นางดวงรัตน์ นิลนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางสรวีย์ ศรีประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางสาวภัทริกา วีระสอน
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน
thumbs
นางสาวอภิญญา มีลา
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวสุกานดา พอใจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวธนิตา อยู่ญาติมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสมชาย สมตัว
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายชาญชัย โสวรรณะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นางสาวนฤมล โสนนอก
ภารโรง
    person_upload/backend/groupphoto20_31.jpg person_upload/backend/groupphoto20_32.jpg person_upload/backend/groupphoto20_33.jpg
Share on Line
Share on Pinterest