“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

thumbs
นางกันตา โพธิ์ย้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวพัชรา มหาวงษ์
นักวิชาการคลัง
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสาวสุภัชชา กันเขต
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
thumbs
นางสาวพิชญา นัดพบสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายบัณฑิต เลิศวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    person_upload/backend/groupphoto21_25.jpg person_upload/backend/groupphoto21_26.jpg
Share on Line
Share on Pinterest