“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

thumbs
นางจริยา ตันฮะเส็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
ว่าง
นางช่างโยธา
thumbs
นายวีระพงษ์ จิ๋วสำอางค์
ผู้ช่วยนายช่ายโยธา
thumbs
นายสาคร จินดารักษ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
thumbs
นายภาพ รุ่งโรจน์
พนักงานผลิตน้ำประปา
thumbs
ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
    person_upload/backend/groupphoto22_27.jpg person_upload/backend/groupphoto22_28.jpg
Share on Line
Share on Pinterest