“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

thumbs
จ่าเอกพสุรัช วัฒนศิริ
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
thumbs
นางสาวศุกร์ธันวา ศรีเจริญ
ครู คศ.๒
thumbs
นางสาวริสา จำปานาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวภัทราพร หนูน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
    person_upload/backend/groupphoto23_22.jpg person_upload/backend/groupphoto23_21.jpg
Share on Line
Share on Pinterest