“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

thumbs
นางสาวสมพร อุปถัมภ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
thumbs
นางสาวกัญญาณัฐ เหน้อย
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
    person_upload/backend/groupphoto25_29.jpg person_upload/backend/groupphoto25_30.jpg
Share on Line
Share on Pinterest