“ท้องถิ่นพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนายั่งยืน”

ชื่อ
นางสาวพัชรา มหาวงษ์
ตำแหน่ง
นักวิชาการคลัง
Share on Line
Share on Pinterest